นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัท จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรภายในองค์กร ที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า และบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการโดยเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน และทางบริษัทฯ มีมาตรการในการรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกระบวนการต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าโดยตรง เป็นผู้ให้ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัท มีสิทธิ์เก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับผู้ให้บริการ
  • เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การซื้อขาย การแจก และสิทธิพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการพิจารณา อนุมัติ แก่เจ้าของข้อมูล
  • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
  • เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้านบริการ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากทางบริษัทจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยทางบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์เท่าที่มีการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทโดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากการให้บริการหรือการดำเนินงานของบริษัทผ่านทุกช่องทาง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูล โดยการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยทางบริษัท ข้อมูลข้างต้นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้ข้อมูลเองโดยตรง รวมถึงให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบข้อความ หรือเอกสารของผู้ให้ข้อมูล
  • ชื่อ
  • อีเมล
  • ที่อยู่ / ที่อยู่สำนักงาน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • เลขที่บัตรประชาชน / สำเนาบัตรประชาชน
  • วัน/เดือน/ปีเกิด
  • น้ำหนัก ส่วนสูง
  • เพศ
  • รูปภาพ
  • ข้อมูลสุขภาพ
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  • หมายเลขบัตรเครดิต
 • คุกกี้หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุกกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนำทางการใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุกกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งท่านเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น
 • แพลตฟอร์มของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บแพลตฟอร์มวิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บแพลตฟอร์ม (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บแพลตฟอร์ม รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บแพลตฟอร์มสำหรับผู้ให้บริการเว็บแพลตฟอร์ม และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บแพลตฟอร์มและการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้
 1. ระยะเวลาจัดเก็บ และวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นหลัก โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีเอกสารประกอบการเสียภาษีอากร ประวัติสมาชิก เอกสารที่ประกอบการดำเนินการ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดให้พนักงาน บุคลากร  และผู้รับข้อมูลจากบริษัท มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทกำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร กรณีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่ต้องมีการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ประกอบการพิจารณา การอนุมัติ และยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูล
 • ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกโดยทางบริษัทมีการว่าจ้างให้ดำเนินงานต่างๆ ที่ทางบริษัทได้มีการอนุญาตให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้งานในขอบเขตที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น ของรางวัล สินค้า และบริการต่างๆทางไปรษณีย์ อีเมล ข้อความ SMS และด้วยวิธีการอื่นใด รวมถึงการดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีมาตการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งบุคคลที่บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของบริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ หรือมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการถ่ายโอนข้อมูล

เมื่อบริษัททำสัญญา หรือ ข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองจะมีความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของข้อมูล

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท กำหนดขึ้น

8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

8.2 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัท หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

8.3 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัท ระงับการใช้แทน

8.4 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการขอแก้ไขข้อมูลต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักฎหมาย

8.5 สิทธิร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.การใช้สิทธิ

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ทำได้โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ยื่นคำร้องออนไลน์ เอกสาร หรือข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบคำร้องขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัท อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ์ข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือข้อมูลเป็นต้น โดยหากบริษัท ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัท จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย (โดยระยะเวลาในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 30 วัน)

 1. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ์ตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 15 ห้อง 1503 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เว็บไซต์ของบริษัท : https://www.natureherbinter.com

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) : 02-1179899

อีเมล : Admin@natureherbinter.com

 1. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทโดยทันที